Finansiell rådgiver – AFR

AFR (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere) ble etablert 1. januar 2009, og er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. KAN Finans tilbyr Forberedelser til Kunnskapsprøven, Forberedelser til Praktisk prøve og AFR Påbygging. Se nedenfor for mer informasjon

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

AFR Kunnskapsprøve

Skal du sertifiseres gjennom AFR Kunnskapsprøve? Eller har du medarbeidere som skal sertifiseres? KAN Finans er markedsledende innen AFR-opplæring, og kandidatene som følger vårt opplegg klarer normalt kravene med god margin.

Vi har som målsetning at rådgivere som følger KAN Finans læringsløp – i tillegg til å bli autorisert – vil være godt rustet til å ta i bruk kunnskapen i den daglige rådgivningen. Gjennom våre læringsløp blir rådgiveren utfordret til å ta fagkunnskapen i bruk gjennom en praktisk tilnærming. KAN Finans tilbyr også personlig oppfølging av hver enkelt rådgiver gjennom læringsløpet.

De rådgiverne som velger veiledning får tilgang til en detaljert fremdriftsplan ved oppstart. Læringsløpet starter med en egenvurdering og en kartleggingstest, der kandidatene får individuell tilbakemelding og råd om hvordan læringsløpet bør legges opp og hvilke temaer den enkelte anbefales å jobbe mest med. Gjennom læringsløpet vil rådgiveren også få personlig tilbakemelding og forklaring på oppgaver fra de ulike fagansvarlige i KAN Finans. Rådgiveren kan også få tilgang til leksehjelp i delemner der man står fast.

Gjennom læringsløpene får kandidatene tilgang til over 900 flervalgsspørsmål gjennom øvingsoppgaver og tilpassede tester. Den enkelte kan dermed kontrollere at de definerte læringsmålene er nådd.

Læringsløpene hos KAN Finans er pedagogisk tilrettelagt for å gi god læring. Læringsløpene består av følgende elementer:

 • Detaljert fremdriftsplan, brutt ned på antall økter per uke, og med anslått varighet
 • Egenvurdering for å bevisstgjøre kandidaten
 • Kartleggingsprøve, med mulighet for individuell tilbakemelding, slik at det kan legges en tilpasset, individuell plan for læringsløpet
 • Øvingsarenaen, med kompendier, forelesningsvideoer og øvingsoppgaver (med mulighet for individuell tilbakemelding)
 • Hvert semester arrangeres det fagdager og live oppgaveløsnings-webinarer i de viktigste emnene
 • Til eksamensforberedelsene har kandidatene har kandidatene tilgang til tester innen hvert emneområde, samt en prøveeksamen der det også er mulighet for individuell tilbakemelding

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

AFR Praktisk prøve

Den praktiske prøven i AFR gjennomføres som rollespill med to sensorer, der en av dem spiller kunden. Rollespillet kan gjennomføres både som fysisk møte, men også som nettmøte/telefonmøte. Til praktisk prøve har kandidaten 3,5 timer til rådighet.

Forberedelse til praktisk prøve er kapasitetskrevende. KAN Finans har derfor laget et eget læringsløp der kandidatene får anledning til å trene på egen hånd, i tillegg til treningene banken legger opp til. Læringsløpet gir tilgang til fire simulerte kundemøter, som dekker både behovsavdekning og løsningsforslag på et fysisk møte og et nettmøte. Kandidaten kan gjennomføre simuleringene et ubegrenset antall ganger og får tilbakemelding gjennom treningen av en virtuell coach. Det er dermed mulig å få mengdetrening – uten å binde opp kapasitet fra andre til rollespill.

Læringsløpet inneholder også en e-læring som gjennomgår og gir veiledning i MÅ-kravene kandidaten skal beherske til eksamen, slik at kandidaten også her kan forberede seg på egenhånd.

Kandidatene får også tilgang til en e-læring i salgsmetodikk, der de får tips og råd om forberedelse til kundemøtet, kontaktfasen, behovsanalysen, løsning av avslutning av møtet.

KAN Finans har også godkjente sensorer, som – i tillegg til de simulerte møtene og e-læringene – også kan trene kandidatene før eksamen.

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

AFR Påbygging

AFR Påbygging er en to-dagers fagsamling for medarbeidere som jobber med plasseringskunder til daglig.

Fagsamlingen er praktisk rettet gjennom en rekke kundecase. Fokus i casene vil være kunder med lang tidshorisont, og gjennom casene blir kursdeltagerne testet i sentrale problemstillinger fra rente- og aksjemarkedet, sammensetninger av porteføljer og ulike produkter.

Vårt mål med samlingen er at kursdeltagerne skal få testet ut konkrete problemstillinger og hvordan de kan brukes i den daglige rådgivningen.

Følgende problemstillinger blir belyst på fagsamlingen:

 • Hvilken informasjon bør hentes inn, og hvordan struktureres informasjonen for å legge et best mulig grunnlag for gode løsninger for pensjonskunder?
 • Kvantifisering av kundens risikoprofil på kort og lang sikt
  • Hvor stor aksjeandel bør løsningen inneholde?
  • Drøfting av risikoelementene i ulike kombinasjonsfond
 • Valg av rentefond
  • Kort eller langt rentefond – ut fra dagens rentebilde og renteforventninger?
  • Kvantifisering av fondenes kredittrisiko. Hvor stor er nedsiden?
 • Valg av aksjefond
  • Indeksfond og/eller aktivt forvaltede fond
  • Bruk av rangeringslister av fond
 • Valg av «riktig» produktløsning
  • Hva er kundens uttalte behov som rettferdiggjør forslag om Kombinasjonsfond, Fondskonto, Frie aksjefond, Aksjesparekonto og/eller IPS?
 • Hvordan presentere løsninger for kunder med ulik erfaring og kunnskap?

På fagsamling kombineres forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.